Projekt pt.: "Implementacja innowacyjnego, dedykowanego systemu informatycznego klasy B2B w celu wprowadzenia do portfolio firmy KMC nowych i znacznie ulepszonych usług szkoleniowych i doradczych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020", Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Projekt pt.: Wprowadzenie w przedsiębiorstwie Przemysław Korach "KMC" dedykowanego oprogramowania informatycznego w celu wprowadzenia nowej usługi opartej na technologii VR dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie ww. projektu zawartą z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości.